تحلیل داستان های شاهنامه

رزرو تمامی دوره ها برای دانشجویان دانشگاه هنر با 20% تخفیف همراه است.

در این دوره شرح وتحلیل داستان های شاهنامه با برسی و جمع آوری نگاره ها و نسخ مربوط به داستان ها با نسخه شناسی و ریشه شناسی توامان انجام می‌شود، شناسایی نسخ موجود مربوط به داستان در موزه های مختلف و تحلیل داستان های شاهنامه با تحلیل هر نسخ یاری می‌کند تا در پایان دوره هنر جو بتواند نگاره های مربوط به هر داستان و داستان را شناسایی تجزیه و تحلیل نماید و متن مربوط به داستان مورد نظر را برسی تحلیل شرح دهد.

ویژگی های دوره

فردي:
نام و نام خانوادگي: ابوالفضل خطيبي شمارةشناسنامه: 2 نام پدر: نصراالله
تاريخ تولد: 1339
Email: abkhatib39@gmail.com
Weblog: a-khatibi.blogspot.com
Academia: https://persianacademy.academia.edu/AbolfazlKhatibi
2 (تحصيلات:
كارشناسي رشتة تاريخ (دانشگاه شيراز)، كارشناسي ارشد رشتة فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران
(پژوهشگاه علوم انساني) و دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي (پژوهشگاه علوم انساني).
3 (شغل:
ـ استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسي و مشاور علمي گروه فرهنگنويسي.
4 (سوابق:
- نويسنده و ويراستار علمي دايرة المعارف بزرگ اسلامي (1369ـ1375 .(
- معاون گروه فرهنگنويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي (1378-1392 .(
- معاون سردبير مجلة نامة ايران باستان (مجله بينالمللي مطالعات ايراني، از شمارة 1 تا 11.(
- معاون سردبير مجلة فرهنگنويسي، ويژهنامة نامة فرهنگستان (از شمارة 1 تا 7 .(

5 (آثار علمي:
5 ـ 1 (كتابها:
1ـ شاهنامه، ابوالقاسم فردوسي: طبع انتقادي، به كوشش جلال خالقي مطلق و ابوالفضل خطيبي،
دفتر 7 ،نيويورك، بنياد ميراث ايران 1386/2007.؛ تهران، مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، كانون
فردوسي، 1386 .
2ـ برگزيدة مقالههاي نشر دانش دربارة شاهنامه (شمارة 11 ،(ابوالفضل خطيبي، تهران، مركز نشر
.2007/1386 دانشگاهي
3ـ تقديرباوري در منظومههاي حماسي فارسي(شاهنامه و ويسورامين)، هلمر رينگرن، ترجمة
ابوالفضل خطيبي، تهران، انتشارات هرمس ، 1387/2009 .
4 -يادداشتهاي شاهنامه، بخش سوم، با همكاري جلال خالقي مطلق و محمود اميدسالار، نيويورك،
بنياد ميراث ايران 1387/2008؛ تهران، مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 1

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *