گرافیک

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دوره جامع Adobe After Effects حمیدرضا منصف15چهارشنبه14:30 تا 19:30مهرماه
دوره جامع Adobe Photoshop مهدی عزیزی8پنجشنبه9:00 تا 14:00مهرماه
دوره جامع ZBrush مهدی عزیزی6پنجشنبه16:00 تا 20:00مهرماه
نرم افزار CorelDraw حم کریمی عواطفی5کد1) چهارشنبه
کد2) جمعه
کد1) 14:30 تا 19:30
کد2) 9:00 تا 14:00
مهرماه
ورکشاپ آشنایی با InfoGraphic حم کریمی عواطفی1پنجشنبه یا جمعه9:00 تا 13:00پس از رسیدن به حد نصاب
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم اول (کد۱) اردشیر پژوهشی12دوشنبه13:00 تا 16:00مهر ماه
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم اول (کد۲) اردشیر پژوهشی12دوشنبه16:30 تا 19:30پس از رسیدن به حد نصاب
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم دوم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه14:00 تا 17:00مهر ماه
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم سوم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه10:00 تا 13:00مهر ماه
سری نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان اردشیر پژوهشی1اعلام می گردداعلام می گرددماهیانه