فرش

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
بافت فرش و تابلو فرش (دوره مقدماتی) احمد خسروی8چهارشنبه9:00 تا 14:00نیمه دوم تیر
بافت گلیم (دوره مقدماتی) احمد خسروی8چهارشنبه15:00 تا 20:00نیمه دوم تیر
مرمت فرش و تابلوفرش (دوره مقدماتی) احمد خسروی8پنجشنبه9:00 تا 14:00نیمه دوم تیر
مرمت گلیم (دوره مقدماتی) احمد خسروی8پنجشنبه15:00 تا 20:00نیمه دوم تیر