کارگاه هنرجویان اولین دوره ی جامع تربیت مربی هنرکودک درموزه ی گرافیک ایران

با توجه به شعارطرح شده از سوی سازمان بین المللی طراحی آیکودی برای روز گرافیک درسال ۲۰۱۷ باعنوان ” شروع جوان”  و در راستای پیشنهاد این سازمان مبنی بر برگزاری کارگاه های آموزشی باهدف آموزش مفاهیم طراحی به کودکان ونوجوانان در تعاملی چند سویه مابین مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران،سازمان زیباسازی شهرداری تهران و موزه ی گرافیک برای اولین بار کارگاه آموزشی و ورک شاپ دو روزه ای باعنوان ” آموزش مفاهیم طراحی به کودکان و نوجوانان با تاکید برمفهوم  طراحی گرافیک” در موزه ی گرافیک ایران برگزارشد. در این کارگاه هنرجویان اولین دوره ی جامع تربیت مربی هنرکودک مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنرتجربه ای یگانه را رقم زدند.به زودی نمایشگاهی از آثار خلق شده توسط کودکان ونوجوانان شرکت کننده برگزارخواهدشد. این تجربه ی آموزشی به انضمام آثار کودکان ونوجوانان به نام هنرجویان اولین دوره ی جامع تربیت مربی‌هنرکودک مرکزآموزش های آزاد دانشگاه هنر درموزه ی گرافیک ثبت خواهد شد. همچنین گزارش برگزاری این کارگاه از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برای سازمان بین المللی طراحی آیکو دی ارسال خواهد شد.تا به عنوان سندهمراهی ومشارکت جمهوری اسلامی ایران درحرکتی بین المللی در جهت توسعه و غنای آموزش هنر به کودکان درآن سازمان ثبت وبه عنوان تجربه ای ارزنده در سطح بین المللی منتشرشود. ضمن سپاسگزاری از انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، سازمان زیبا سازی شهرداری تهران و موزه گرافیک، این اتفاق مبارک رابه هنرجویان ارجمند اولین دوره ی جامع تربیت مربی هنر کودک، مدیران محترم  مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر ومعاونت فرهنگی دانشگاه هنر آقای دکترارژمند تبریک گفته و یادآور می شوم این مرکز می تواند به عنوان پایگاهی علمی و فرهنگی نقش ارزنده ای ایفا کند. امید که با توجه و اهتمام  شما مدیران ارجمندهمچنین با حضور ارزنده ی اساتید فرهیخته از این فرصت و امکان نهایت بهره برداری به عمل آید. انشا الله

با احترام / اردشیرپژوهشی / مدرس دوره ی جامع تربیت مربی هنر کودک