پنجمین کارگاه آموزشی زنگ هنر در موزه (کودک و هنرهای ملی)

پنجمین کارگاه آموزشی زنگ هنر در موزه (کودک و هنرهای ملی)

با نگاهی به موزه ی فرش ایران
ویژه ی هنرجویان دوره ی جامع تربیت مربی هنر کودک

POST06