دومین نشست آموزشی هنر در دنیای‌کودکان در دانشگاه هنر برگزارشد

دومین نشست آموزشی هنر دردنیای کودکان با موضوع کودکان بحران زده و امداد فرهنگی در بحران با حضور جمعی از دانشجویان، مربیان هنر کودک و علاقمندان در دانشگاه هنر برگزار شد.
زهرا فرمانی حقیقی، فتانه کاظمی نژاد و اردشیرپژوهشی سخنرانان دومین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان بودند. که از زوایای مختلف به موضوع پرداختند.
یاسمین رضایی نیز در بخش گزارش یک کارگاه، گزارشی از برگزاری کارگاه نقاشی با کودکان زلزله زده ارائه کرد. درحاشیه ی این نشست نمایشگاهی ازنقاشی های کودکان مناطق زلزله زده برگزار شد.
مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر؛ نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان را دپارتمان تربیت مربی هنر کودک در چرخه ی زمانی ماهیانه برای دانشجویان، مربیان هنر و عموم علاقمندان برگزار می کند.

 

photo_2018-04-28_10-03-42