خطاطی با قلم

آموزش خوشنويسي با قلم ني و خط درشت با استفاده از روش نويني كه با سرعت بيشتر و ساده تر از روش هاي قديمي تر بتوان به نتيجه مطلوب كه يادگيري خوشنويسي سنتي است رسيد.

photo_2016-10-10_00-02-29