تمدید نام نویسی دوره جامع تربیت مربی هنر کودک تا ۷ خرداد

 چهارمین دوره ی جامع تربیت مربی هنر کودک در مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر برگزار شد.
با توجه به استقبال علاقمندان از این دوره نام نویسی برای تعداد محدودی تا تاریخ هفتم خرداد ادامه دارد
 doc_2018-05-22_11-23-01